خدمات طراحی

بخش مهمی از فعالیت های گروه خلاقیت و تولید محتوای بوم ارائه خدمات طراحی است. این خدمات شامل موارد زیر میشود:

۱. طراحی گرافیک و 2D

۲. طراحی محصول و 3D

۳. طراحی وبسایت و تجربه کاربری

۴. طراحی غرفه نمایشگاهی

۵. طراحی خدمات

اگر تولید محتوا را پیکری متشکل از ارگان ها و اعضای مختلف بدانیم، طراحی قلب این پیکر است. نیازها و خواسته های کسب و کارها با استفاده از طراحی به زبان اشیاء و سیستم ها ترجمه میشود و نمود می یابد.

تفکر طراحی در گروه خلاقیت و تولید محتوای بوم نقشه راهی را میسازد که فعالیت های خلاقانه ما را راهبری میکند. این شیوه از تفکّر کسب بر درک عمیق از کاربران و مخاطبان هدف کسب و کارها مبتنی است. شکل گیری چنین درکی به کسب و کارها کمک میکند که پرظرفیت ترین فرصت ها را برای حضور در بازار خود کشف کنند. پس تفکر طراحی یک روش برای “اکتشاف” است.

فرایند اکتشاف فرصت های پیش رو به ارائه راهکارهای نوآورانه و اثربخش برای کسب و کارها می انجامد که در طرح های ارائه شده برای آنها قابل مشاهده خواهد بود. تمام خدمات طراحی که برای کسب و کارها ارائه میشود بر اساس چارچوب های استراتژیک برند در قالب یک روند منسجم ارائه میشود. چنین انسجامی یه ساختار برند کسب و کار قدرت میبخشد و زمینه ساز اعتماد مخاطبان هدف خواهد بود.

  1. طراحی سایت
  2. طراحی محصول
  3. طراحی بسته بندی
  4. طراحی نمایشگاهی
  5. کمپین دیجیتال مارکتینگ
  6. طراحی فروشگاه اینترنتی
  7. استراتژی شبکه اجتماعی